REGULAMIN KORZYSTANIA
Z MIEJSC PARKINGOWYCH PŁATNYCH NIESTRZEŻONYCH
PRZY BUDYNKU MAGNUS W SZCZECINIE, UL. ANDRZEJA STRUGA 44
(dalej „Parking”).


Parking jest zarządzany przez
PROPER Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-784 Szczecin ul. A. Struga 44 (dalej „PROPER”)
email: proper@magnus.pl, telefon 799-306-106    DEFINICJE

Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści Regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:
1. Czas Postoju Pojazdu – jest to okres na jaki została zawarta Umowa Najmu Miejsca Parkingowego;
2. Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów;
3. Parkujący – posiadacz pojazdu, który wjechał pojazdem na parking;
4. Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w Regulaminie, płatna przez parkującego w przypadku naruszenia zasad Regulaminu;
5. Parking – teren wyznaczony do parkowania pojazdów, będący parkingiem niestrzeżonym;
6. Pojazd – samochód o masie całkowitej do 3.5 tony;
7. Umowna Najmu – Umowa najmu miejsca parkingowego zawarta pomiędzy Parkującym a PROPER poprzez wjazd na parking przez parkującego.


    PRZEPISY OGÓLNE

1. Poprzez wjazd na teren parkingu parkujący zawiera z PROPER umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny.
2. Parking jest parkingiem niestrzeżonym dostępnym dla samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony – samochody o większym tonażu mogą wjechać na teren parkingu wyłącznie za uprzednią zgodą zarządcy.
3. W razie braku akceptacji treści regulaminu, parkujący może odstąpić od umowy najmu poprzez niezwłoczne opuszczenie pojazdem parkingu, jednak nie później niż w ciągu 5 minut od momentu wjazdu na parking.
4. Umowa Najmu zostaje zawarta z chwilą zaparkowania pojazdu na terenie parkingu i kończy się z momentem wyjazdu pojazdu z terenu parkingu.
5. Obowiązek uiszczenia Opłaty obowiązuje 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
6. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą dobę parkowania na parkingu.
7. Opłaty wnosi się u obsługi w budynku ul. A. Struga 44 lokal 13B lub na rachunek bankowy PROPER
            82 1600 1387 0004 1901 3674 8001.
8. W przypadku nie wniesienia opłaty niezwłocznie po zaparkowaniu, wysokość opłaty za korzystanie będzie stanowiła dwukrotność stawki za dobę parkowania zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem, chyba, że czas postoju pojazdu był dłuższy, wówczas opłata należna jest za cały czas postoju pojazdu.


    ZASADY PARKOWANIA, KONTROLA PARKOWANIA, OPŁATY I OPŁATY DODATKOWE

1. Opłata podstawowa za parkowanie wynosi 150 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania.
2. Opłata za parkowanie samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony bez zgody PROPER wnosi 400 zł za każdą rozpoczęta dobę parkowania.
3. Parkującemu może zostać naliczona opłata dodatkowa w wysokości 150,00 PLN brutto w przypadku zablokowania przez pojazd przejazdu, drogi pożarowej lub zajmowania, a także w razie naruszenia innych postanowień niniejszego Regulaminu.
4. PROPER uprawniona jest do kontroli w zakresie zgodności parkowania Pojazdów z niniejszym Regulaminem.
5. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.
6. Każdy pojazd może parkować wyłącznie na jednym miejscu parkingowym. Zajęcie miejsca poprzez zaparkowanie na dwóch lub większej liczbie miejsc parkingowych podlega opłacie za każde z tych miejsc.
7. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania umieszczonego na parkingu oznakowania, w szczególności znaków drogowych, a także pozostałych zasad użytkowania parkingu oraz do stosowania się w powyższym zakresie do instrukcji PROPER.
8. Oryginał potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej zostanie umieszczony na pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej zachowuje PROPER.
9. Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie opłaty dodatkowej, w terminie wskazanym w tym dokumencie.
10. PROPER może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie.
11. Z obowiązku ponoszenia opłat zwolnieni są najemcy pomieszczeń w budynku przy ulicy Struga 44 w Szczecinie.


    ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARKUJĄCEGO

1. Parkujący odpowiada za szkody wyrządzone PROPER lub osobom trzecim, w tym także przez swoich pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące.
2. Parkujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zanieczyszczenie parkingu.
3. Parkujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PROPER - poprzez kontakt z obsługą Parkingu - o wszelkich zdarzeniach opisanych powyżej, nie później jednak niż przed opuszczeniem Parkingu.


    ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROPER

1. PROPER, nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się na Parkingu pojazdy, ani za pozostawione w nich mienie, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w treści Regulaminu.
2. PROPER odpowiada na zasadzie winy za wszelkie szkody wyrządzone przez jej pracowników lub zleceniobiorców, jakie miały miejsce w trakcie trwania Umowy Najmu.
3. Parkujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, za którą odpowiedzialność ponosi PROPER, lecz nie później niż przed wyjazdem z Parkingu, pod rygorem utraty roszczenia.
4. PROPER nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich, siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez parkującego postanowień Regulaminu.
5. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie powyższego Regulaminu, należy składać na adres email: proper@magnus.pl ewentualnie w formie pisemnej na adres siedziby spółki PROPER, tj. ul. Struga 44, 70-784 Szczecin.


    BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie parkingu, bezwzględnie zabronione jest:
- palenie i używanie otwartego ognia;
- naprawianie, mycie lub odkurzanie pojazdów przez parkujących;
- tankowanie pojazdów lub urządzeń, wymiana płynu chłodzącego lub oleju silnikowego;
- pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem;
- parkowanie pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa lub układu olejowego;


    DANE OSOBOWE

1. W związku z zawarciem i realizacją umowy najmu, PROPER przetwarza dane osobowe Parkującego w rozumieniu niniejszego Regulaminu i jest administratorem jego danych osobowych. Dane osobowe są również przetwarzane w celach windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postępowań egzekucyjnych, a także realizacji reklamacji. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji usprawiedliwionych interesów PROPER, takich jak marketing bezpośredni produktów i usług.
2. PROPER przetwarza następujące dane osobowe: numer rejestracyjny pojazdu parkującego poprzez zainstalowany na Parkingu monitoring wizyjny. W przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych przetwarzane są następujące dane; imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, numer rejestracyjny, marka pojazdu oraz wizerunek Korzystającego z Parkingu.
3. Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu jest zarządzająca Parkingiem spółka PROPER oraz inne podmioty działające na zlecenie PROPER w celach windykacyjnych.

    © Copyright 2020 Proper Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.